Distances līgums

1. Līguma priekšmets

1.1. Pārdevējs – interneta tirdzniecības vietnes www.jekoshop.lv, turpmāk Internetveikals,  un ar to saistīto tiesību īpašnieks SIA “Jēko serviss”, reģistrācijas Nr. 45402010589, juridiskā un pasta adrese: A.Pormaļa iela 21, Jēkabpils, LV-5201, kas savas saimnieciskās darbības ietvaros saskaņā ar šo distances līgumu, turpmāk Līgums(noteikumi), piedāvā un pārdod preci Pircējam;

1.2.Pircējs - rīcībspējīga persona, kas ir reģistrējusies internetveikalā un veic pasūtījumu internetveikalā. Reģistrējoties internetveikalā, persona apliecina, ka ir rīcībspējīga un tiesīga iepirkties Internetveikalā;

1.3.Līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs veicis pasūtījumu un atbilstoši šiem Noteikumiem ir veicis samaksu par Preci;
1.4.Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji mainīt un papildināt Līguma noteikumus. Uz pircēju attieksies Līguma noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī;
1.5.Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja pieejamos Internetveikala pakalpojumus vai atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pārdevējs uzskata, ka Pircējs, lietojot Internetveikalu, var pārkāpt vai pārkāpj Līguma noteikumus, mēģina kaitēt Pārdevējam, Internetveikala darbībai vai drošībai, vai trešajām personām;

1.6.Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šo Līgumu un Līgumā ietvērtiem noteikumiem, viņam tie ir zināmi, viņš tos saprot un pilnībā tiem piekrīt. Pircējs  iepazinās ar Distances Līguma noteikumiem katrā iepirkšanās reizē. Pircējam nav tiesības pasūtīt preces Internetveikalā, ja nav iepazinies ar Līguma noteikumiem vai tiem nepiekrīt.

2.  Reģistrācija

2.1.Lai izmantot internetveikala pakalpojumus un iegādāties tajā piedāvātās preces, Pircējam ir jāreģistrējas un jāizveido savu personīgo kontu internetveikalā, izmantojot reģistrācijas pamatdatus ( – norādot e-pasta adresi un izvēloties paroli); vai izmantot internetveikala pakalpojumus kā viesim, ievadot savu personas datus pirms pasūtījuma apstiprināšanās.

2.2.Pēc paroles izveidošanas un reģistrācijas veikšanas,  Pircējs apņemas nodrošināt, ka parole netiek atklāta trešajām personām. Pircējs ir atbildīgs par jebkuru viņa veikto darbību internetveikalā, pievienojoties ar savu paroli. Ja internetveikala sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, izmantojot Pircēja piekļuves datus, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju. Ja Pircējs pazaudē piekļuves datus, viņam ir nekavējoties jāinformē par to Pārdevējs pa tālruni vai e-pastu, kas norādīti internetveikala vietnē;

2.3.     Veicot reģistrāciju, Pircējs var norādīt vai vēlas saņemt Pārdevēja paziņojumus vai citus Pircējam noderīgus piedāvājumus, tādējādi piekrītot, ka šādus paziņojumus vai piedāvājumus Pircējam var sūtīt. Ja Pircējs nevēlas tos saņemt un to ir apstiprinājis, Pārdevējs nesūtīs Pircējam reklāmas un informatīvos ziņojumus, izņemot tos, kuri ir nepieciešami, lai izpildītu Pircēja veikto pasūtījumu;

2.4.     Reģistrējoties, Pircējam jānorāda savs Vārds,Uzvārds, dzimums, E-pasta adrese. Sniedzot informāciju par sevi, Pircējs dod tiesības Pārdevējam kā personas datu pārzinim atlasīt, uzkrāt, sistematizēt un izmantot visu to informāciju un datus, kurus Pircējs tieši vai netieši sniedzis, izmantojot Internetveikala pakalpojumus.

2.5.     Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas reglamentē fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību. Pārdevējs izmantos organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošinās personas datu aizsardzību no nejaušas atklāšanas, maiņas vai citādas nelikumīgas datu apstrādes.

2.6.     Pircēja personas dati tiks izmantoti tikai tādā veidā, lai identificētu Pircēju un Preču saņēmēju, veicot preču pārdošanu un piegādi, izrakstot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksātu summu un naudu par Pircēja atpakaļ atdotajām precēm, veicot citas no Līguma izrietošās saistības, kā arī nodrošinot Pircējam iespēju izmantot citus internetveikala pakalpojumus. Pircēja personas dati var tikt apstrādāti tiešā mārketinga mērķiem, tikai un vienīgi ar Pircēja piekrišanu.

2.7.     Pircēja sniegtos personas datus izmantos tikai Pārdevējs un tā partneri, ar kuriem Pārdevējs sadarbojas, veicot internetveikala administrēšanu, preču piegādi un citus ar Pircēja pasūtījuma izpildi saistītus pakalpojumus. Pārdevējs apliecina, ka neatklās Pircēja personas datus citām trešajām personām, izņemot Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos gadījumos.

2.8.     Pircēja personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to prasa noteiktie datu apstrādes mērķi un saskaņā ar spēkā ēsošiem tiesību aktiem. Pimēram garantijas tiesību izmantošanai SIA Jēko serviss saglabā datus līdz garantijas saistību beigām, vai Pircējs pats no tās atsakās pirms termiņa beigām.

3. Preču pasūtīšana

3.1.     Veicot pasūtījumu, nepieciešams norādīt preces saņēmēja adresi, vārdu, uzvārdu, e-pasts, un telefona numuru;

3.2.     Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka izvēlējies iegādāties konkrēto preci uz šajā Līgumā norādītiem noteikumiem;

4. Preču cena, piegādes izmaksas un apmaksas kārtība

4.1.     Norādītās cenas ir spēkā tikai interneta pasūtījumiem. Preču cenas Internetveikalā izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas eiro (EUR) ar iekļautu PVN. Prece Pircējam tiek pārdotas par cenu, kas ir spēkā Internetveikalā pasūtījuma veikšanas brīdī;

4.2.     Pircējs par precēm un piegādi norēķinās pēc pasūtījuma veikšanas, 3 darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas noradītājā epastā. Jā maksājums nav saņēmts 3 darba dienu laikā,  tad pasūtījums tiek anulēts.

4.3.     Saņemot samaksu par precēm un piegādi, tiek izpildīts pasūtījums un noteikts preču piegādes termiņš. Samaksa uzskatāma par veiktu, kad visa maksājuma summa ir saņemta Pārdevēja bankas kontā. Preču un piegādes cenā ir iekļauts PVN;

4.4.     Preču pasūtīšanas brīdī ir spēkā Internetveikalā norādītie preču piegādes izmaksu izcenojumi. Pasūtījuma summa sastāv no preču cenas un piegādes izmaksām.Piegādes izmaksas atkarīgas no preču daudzuma un lieluma. Piegades izmaksas tiks precizēti rēķina saņemšanas brīdī. 

5. Preču piegāde

5.1.     Pirms preces saņemšanas tiks nosūtīts uz noradīto e-pasta adresi elektroniskais piegādes documents – pavadzīme.

5.2.     Pārdevējs piegādās Preces Pircēja norādītā adresē ar Pārdevēja norīkota kurjera  vai piegādes firmu starpniecību. Preces tiek piegādātas tikai Pārdevēja noteiktajā teritorijā. Pārdevējs pieņem pasūtījumu tikai tad, ja Pircēja norādītā piegādes adrese atrodas Latvijas Republikas teritorijā;

5.3.     Ja nav pasūtīto preču pieejamība vai tas nav pietiekamā daudzumā, Pārdevējam ir tiesības preces nepiegādāt vai piegādāt mazāku preču daudzumu savstarpēji vienojoties ar pircēju;

5.4.     Ja Pārdevējs piegādāja Pircējam preci nepietiekamā daudzumā un piegādāto preču summa ir mazāka nekā Pircējs ir apmaksājis, tad Pircējam tiek atgriezta starpība par nepiegādāto preci bankas kontā.  Minētais pārskaitījums tiek veikts 3 darba dienu laikā pēc atgriešanas pieprasījuma saņemšanas;

5.5.     Pircēja pasūtītās preces tiek piegādātas Pircēja pasūtījumā norādītajā adresē. Pasūtījumā norādītajai personai ir jāpieņem preces pašai. Ja pasūtītās preces saņems nevis pasūtījumā norādītā persona, bet cita persona pasūtījumā norādītajā adresē, uzskatāms, ka pasūtījumu saņēmusi Pasūtījumā norādītā persona.  Pārdevējs nekādā ziņā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām personām tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizu piegādes adresi vai nepilnīgus saņēmēja datus, vai ja preci piegādes adresē saņems cita persona;

5.6.     Ja preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs vai pasūtījumā norādītā persona nav sastopami, norādītajai adresei nevar piekļūt, u. c. objektīvi iemesli), preces netiek sūtītas atkārtoti, bet nauda par precēm tiek atmaksāta atpakaļ, izņemot samaksu par piegādi un par bojātajām precēm.

5.7.     Pārdevējs piegādā Pircējam preces Internetveikalā norādītajā termiņā vai pasūtījumā izvēlētajā laika posmā, ja tiek piedāvāti dažādi piegādes termiņi. Pircējs piekrīt, ka gadījumos, ja preču piegāde var kavēties neparedzamu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs var sazināties ar Pircēju un saskaņot citu piegādes laiku;

5.8.     Ja Pircējs piegādes brīdī konstatē, ka sūtījuma iepakojums ir bojāts (ieplēsta iepakojuma uzlīme vai cits ārējs bojājums), nekavējoties jāpaziņo par to rakstos uz e-pastu – info@jekoshop.lv vai zvānot pa tālr.29445455. Pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka sūtījums ir piegādāts laicīgi un bez bojājumiem.

5.9.     Nekavējoties pēc Preču saņemšanas Pircējs pārbauda piegādāto Preču atbilstību pasūtītajām Precēm un pasūtītajam daudzumam, kā arī saņemto preču kvalitāti. Ja Pircējs konstatē, ka sūtījumā nav atbilstošs preču daudzums, piegādātas pasūtījumam neatbilstošas preces, vai precēm ir neatbilstoša kvalitāte, pircējam ne vēlāk kā Preču saņemšanas dienā par konstatētajām nepilnībām ir jāinformē Pārdevējs, un jāapraksta konstatētā neatbilstība nosūtot e-pasta vēstuli uz Pārdevēja e-pasta adresi info@jekoshop.lv. Pārdevējs pārbauda paziņojumā norādītos apstākļus 3 (trīs) darba dienu laikā no e-pasta saņemšanas brīža un sazinās ar Pircēju, lai rastu situācijas risinājumu. Ja pircējs nepaziņo par natbilstībam vienas dienas laikā, tad ir uzskatāms piegādātas pasūtījumam atbilstošas preces, pasūtījumam atbilstošā daudzumā un kvalitātē.

5.10.   Pircējam ir pienākums nodrošināt, lai pasūtījumā norādītā persona preču piegādes brīdī atrastos pasūtījumā norādītajā adresē, uzrādītu kurjeram personu apliecinošu dokumentu, bez kavēšanās pieņemtu preces.

5.11.   Ja Pircējs nav nodrošinājis 5.10. punkta izpildi, Pārdevējs neatbild ne par kādiem Pircēja zaudējumiem, savukārt Pircējs sedz Pārdevējam ar preču piegādi, atgriešanu vai bojāšanos radušās izmaksas un zaudējumus. Pārdevējs ir tiesīgs izdevumu un zaudējumu atlīdzību ieturēt no Pircēja iemaksātās summas, ja Pircējs nav pieņēmis preci vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ Pircējam tā nav izsniegta un tā tikusi atgriezta Pārdevējam.

6. Preču atgriešana

6.1.     Preču atgriešana notiek Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktā kārtībā.

6.2.     Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no pirkuma līguma 14 kalendāro dienu laikā pēc attiecīgo preču piegādes. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

a)  preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ;

b)   preces pēc piegādes tikušas sabojātas;

d)  citos likumā paredzētajos gadījumos;

6.4.     Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam jāaizpilda atteikuma veidlapu, norādīt tajā visus nepieciešamos datus. Pārdevējs pārbauda pieteikumā norādītos apstākļus 10 (desmit) dienu laikā un nepieciešamības gadījumā sazinās ar Pircēju gadījumā, ja pieteikums nav pamatots;

6.5.     Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Pircējs 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas nogādā preci  Pārdevējam uz biroju A.Pormaļa iela 21, Jēkabpils, LV-5201.

6.6.     SIA “Jēko serviss” var aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad tiks saņemtas preces atpakaļ vai kad pircējs  iesniegs apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk. Pārdevējs atmaksā naudu par precēm Pircējam 14 dienu laikā pēc preces pieņemšanas.

6.7.     Ja Pircējs atgriež preces Pārdevējam, izmantojot atteikuma tiesības, piegādes izmaksas kas pārsniedz tirgotāja piedāvātās"parastās" izmaksas Pircējam netiek atmaksātas.

6.8.     Preču atgriešanas izdevumus, izņemot ja tiek atgrieztas Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces, sedz Pircējs;

6.9.     Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, un preces piegādes dokumentu, kā arī lietošanas instrukcijas un citus preces piederumus. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Pircēja par preci samaksāto naudu.

7.Preču kvalitātes garantija

7.1.     Visu E-veikalā pārdodamo preču īpašības ir norādītas preces aprakstā katras preces idividuālā kartiņā.

7.2.     Atsevišķiem preču veidiem tiek piešķirta preces ražotāja garantija. Precēm, kurām kvalitātes garantija netiek izsniegta, spēkā ir garantija, kas noteikta attiecīgajos tiesību aktos. Ja Pircēju neapmierina pasūtītā Preces kvalitāte viņa pienākums ir informēt Pārdevēju, lai tas varētu sazināties un informēt preces ražotāju vai oficiālo izplatītāju. 

8. Citi noteikumi

8.1.     Ja preces Pircējam tiek piegādātas ar kavēšanos vai netiek piegādātas Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par preču piegādes termiņu pārkāpšanu.

8.2.     Ja piekļūšana Internetveikalam, reģistrācija Internetveikalā vai pasūtījuma veikšana Internetveikalā nav iespējama vai ir traucēta tehnisku vai no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem Pircēja vai trešo personu zaudējumiem

8.3.     Pārdevējs neatbild par sekām, ja Pircēja datora vai monitora īpatnību dēļ Pircēja datora monitorā redzamo Internetveikala preču attēls pēc jebkādām pazīmēm  atšķiras no preču izskata dabā.