Privātuma politika

 

Privātuma politikas mērķis: sniegt informāciju fiziskai personai (datu subjektam) par personas datu apstrādes nolūku, apjomu un aizsardzību, ko veic SIA “Jēko serviss”, apstrādājot datu subjekta personas datus. Privātuma politika attiecībā uz personas datu aizsardzību pamatojas uz 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2016/679.

Šo noteikumu sadaļu virsraksti nav interpretējami nekā citādi, kā tikai ērtākai noteikumu pārskatāmībai.

1.  Informācija par pārzini

Mērķis: Preču pirkumu/pakalpojumu līgumu slēgšana, preču piegādes izpildīšana, norēķinu administrēšana, garantijas saistību izpilde.

Datu pārzinis: SIA “Jēko serviss”, reģistrācijas Nr. 45402010589

Juridiskā adrese: A.Pormaļa iela 21, Jēkapils, LV-5201, Latvija

2.  Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem

Ja ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo Privātuma politiku vai Klienta personas datu apstrādi, tad Klients var sazināties ar SIA “Jēko serviss” pa tālruni 29445455 vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi: info@jekoshop.lv

3.  Personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

SIA “Jēko serviss” privātuma politikas principi tiek piemēroti uz personas datu apstrādi, kuri neatkarīgi no tā, kādā veidā fiziskā persona sniedz savus personas datus: elektroniskī, papīra formā, SIA “Jēko serviss” interneta veikalā www.jekoshop.lv.

Personas datu kategorijas, kuri tiek apstrādāti, ir: 

•      Identifikācijas dati: vārds, uzvārds.

•      Kontaktinformācija: e-pasta adrese, tālruņa telefona numurs, pasta adrese,bankas konta numurs.

•      Saziņas dati: e-pasts, ziņas un citi saziņas līdzekļi, piemēram, sociālie mediji, dati, kas iegūti, klientam apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, www.jekoshop.lv.

Šajā Privātuma politikā ir aprakstīts, kā SIA “Jēko serviss” veic savu klientu, klientu pārstāvju/kontaktpersonu, sadarbības partneru, interneta veikala www.jekoshop.lv apmeklētāju un citu personu, kuru dati var nonākt SIA “Jēko serviss” rīcībā īstenotās komercdarbības ietvaros, personas datu apstrādi.

Pirms SIA “Jēko serviss” tīmekļa vietnes www.jekoshop.lv  izmantošanas vai kļūstot par klientu, Jūs esat izlasījuši šo mūsu Privātuma politiku un esat sapratuši tās noteikumus. SIA “Jēko serviss” patur tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo Privātuma politiku.

Informējam Jūs, ka šajā Privātuma politikā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi, attiecas tikai uz fizisku personu datu apstrādi.

Apmeklējot SIA “Jēko serviss” interneta vietni www.jekoshop.lv , lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. 

SIA “Jēko serviss” apzinās, ka personas dati ir klienta īpašums un  vērtība, un datu apstrādāšana tiks veikta, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par rīcībā esošo klientu personas datu drošību.

4. Kādiem nolūkiem SIA “Jēko serviss” apstrādā Klienta personas datus un kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamats?

SIA “Jēko serviss” apstrādā  personas datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem leģitīmiem nolūkiem, tai skaitā:

4.1. Pakalpojumu uzsākšanai un sniegšanai.

SIA “Jēko serviss” ir nepieciešams Klientu indentificēt, lai nodrošināt rēķinu izrakstīšanu par Klienta izvēlētām precēm. Klientu identificēšana nepiecišama saziņai ar Klientu par iespējamam papildus jautājumiem pakalpojumu izpildes laikā, ka arī preces piegādes laikā. Atsevišķos gadījumos arī nodrošināt nesamaksāto maksājumu piedziņu.

Šim nolūkam  SIA “Jēko serviss” nepieciešami sekojoši personas dati: Klienta un/vai sadarbības partnera pārstāvja vārds, uzvārds, adrese (pasta adrese), bankas konta numurs, telefona numurs un e-pasta adrese.

Galvenais juridiskais pamats to realizēšanai atradams  “Vispārīgās datu aizsardzības regulā”.

!         Līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas b punkts);

!         Juridiska pienākuma izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts);

!         Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts), piemēram, kā klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas identificēšana, saziņas ar klientu nodrošināšana.

4.2. Normatīvajos aktos noteikto prasību attiecībā uz klientu identifikāciju un pakalpojumu sniegšanu izpilde vai citos normatīvajos aktos noteikto prasību izpilde.

Šī nolūka ietvaros ir jāpilda likuma prasības, “Dabas resursu nodokļa likums”, “Par grāmatvedību”,“Par nodokļiem un nodevām”, un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Šim nolūkam varētu būt nepieciešams apstrādāt sekojošus personas datus: Klienta, klienta pārstāvja, kontaktpersonas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, telefona numurs, e-pasta adrese.

!         Juridiskā pienākuma izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts).

4.3. Mārketinga aktivitāšu nodrošināšana

Šīs aktivitātes ietvaros SIA “Jēko serviss” sūtīs komerciālos paziņojumus. Komerciālu paziņojumu saņemšana ir jāapstiprinā vai jānoraida klienta reģistrēšanas brīdī. Vēlāk to var izdarīt rakstot uz info@jekoshop.lv

Komerciāliem paziņojumiem nepieciešami dati: e-pasta adrese.

!      datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas a punkts);

!      līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas

6.panta pirmās daļas b punkts);

!      pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts), piemēram, saziņas nodrošināšanai.

Klientam ir tiesības atteikties no mārketinga ziņu saņemšanas. To varat izdarīt šādi:

·        sekojot norādījumiem par atteikšanos attiecīgajā komerciālājā ziņojumā;

·        sazinoties pa e-pastu: info@jekoshop.lv.

Lūdzu, ņemt vērā, ka arī tad, ja atsakāties no mārketinga ziņu saņemšanas, joprojām varat saņemt administratīvas ziņas, piemēram, informāciju par jūsu preci, vai citu ar pakalpojumu izpildi saistīto informāciju.

4.4. Trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšana

Likumīgās nepieciešamības gadījumā var būt nepieciešamība izpaust Klienta informāciju Kontroles dienestiem, Valsts ieņēmumu dienestam, tiesu izpildītājiem un citām valsts iestādēm, izmantot normatīvajos aktos piešķirtās tiesības savu leģitīmo interešu nodrošināšanai.

Šim nolūkam varētu būt nepieciešams apstrādāt vismaz sekojošus personas datus: klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, telefona numurs, e-pasta adrese. 

!         Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts).

4.5. Pakalpojumu pienācīgas sniegšanas nodrošināšanai

Šī nolūka ietvaros mums ir nepieciešams veikt tehnisko sistēmu un IT infrastruktūras uzturēšanu un pilnveidošanu, tehnisku un organizatorisku risinājumi izmantošanu, kas var izmantot arī Jūsu personas datus (piemēram, izmantojot sīkdatnes), ar mērķi nodrošināt pienācīgu pakalpojumu sniegšanu.

Trešo pušusistēmas, ko izmantojam pakalpojumu pienācīgas sniegšanas nodrošināšanai:

- Google inc. rīki Google Analytics,  vairāk par šo rīku sniegto pakalpojumu noteikumiem un to privātuma politiku var iepazīties interneta vietnē: Google Analytics privātums https://policies.google.com/privacy?hl=lv        un       noteikumi https://www.google.com/analytics/terms/gb.html

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

a) Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts).

5. Kas varētu piekļūt Klientam personas datiem?

SIA “Jēko serviss” veic pasākumus, lai apstrādātu klientu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, lai klientu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata fizisko personas datu apstrādei.

Klienta personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:

1)                  SIA “Jēko serviss” darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei;

2)                  personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti, datu bāzes izstrādātāji/tehniskie uzturētāji, citas personas, kuras ir saistītas ar pārziņa pakalpojumu sniegšanu;

3)                  valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošās iestādes, pašvaldības, nodokļu pārvaldes, zvērināti tiesu izpildītāji;

4)                  trešās personas, rūpīgi izvērtējot, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats, piemēram, parādu piedzinēji, tiesas, ārpustiesas strīdu risināšanas iestādes, bankrota vai maksātnespējas administratori, trešās personas, kuras uztur reģistrus (piemēram, iedzīvotāju reģistrs, parādnieku u.c. reģistri).

5)                  fiziskai personai ir pienākums sevi identificēt tādā veidā, lai SIA “JĒKO SERVISS” būtu iespējams pārliecināties, ka rakstveida iesnieguma iesniedzējs ir tā persona, kuras datus viņa pieprasa. Tadā gadījumā SIA “Jēko serviss” izsniedz iesniedzējam pieejamos personas datus un citu likumā paredzēto informāciju.

6. Kādus sadarbības partnerus personas datu apstrādē SIA “Jēko serviss” izvēlās?

Veic pasākumus, lai nodrošinātu klienta personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Rūpīgi izvēlās personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtē tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.

Mēs sadarbojamies ar šādām personas datu apstrādātāju kategorijām:

·        auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti;

·        IT infrastruktūras, datu bāzes tehniskais uzturētājs;

·        citas personas, kuras ir saistītas ar pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu.

7.  Vai klienta personas dati tiek sūtīti uz ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm?

Dati netiek nodoti.

8.Cik ilgi glabāsies personas dati?

Klienta personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, (piemēram, garantijas saistību izpildei Klienta datus jāglabā līdz garantijas saistību beigu termiņam) kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noilgumu, civiltiesībām u.tml.). Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, ņemts vērā spēkā esošās normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, klienta norādījumus (piem., piekrišanas gadījumā), kā arī SIA “Jēko serviss” leģitīmās intereses. Ja klienta personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, tie tiek neatgrezeniski dzesti. 

9. Kādas ir datu subjekta tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi?

9.1 . Personas datu atjaunošana

Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus klients ir sniedzis, piemēram, izmaiņas saziņas adresē, telefona numura vai e-pasta maiņa, lūgums sazināties ar SIA “Jēko  serviss” telefoniski pa tālruni 29445455, vai epastu – info@jekoshop.lv, vai ierodoties personīgi uz SIA “Jēko serviss” biroju Jēkabpilī, A.Pormaļa iela 21 un iesniegt aktuālos datus, lai varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus.

9.2 . Klienta tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem klientam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas ir SIA “Jēko serviss” rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret klienta datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.  Tiesības veikt pārbaudi, lai noteiktu personas datu apstrādes atbilstību normatīvo aktu prasībām, gadījumos, kad pārzinim ar likumu aizliegts sniegt datu subjektam informāciju un saņemts attiecīgs iesniegums no datu subjekta, ir Valsts datu inspekcijai. SIA “Jēko serviss” respektē klienta tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc, klienta  pieprasījuma saņemšanas gadījumā, uz to atbildēšana notiks normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi), un, būs iespējams, tad attiecīgi tiks laboti vai dzēsti klienta personas dati.

Klients var iegūt informāciju par esošiem klienta personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības, kādā no sekojošiem veidiem:

·        fiziskai personai ir pienākums sevi identificēt tādā veidā, lai SIA “Jēko serviss” būtu iespējams pārliecināties, ka rakstveida iesnieguma iesniedzējs ir tā persona, kuras datus viņa pieprasa. Tadā gadījumā SIA “Jēko serviss” izsniedz iesniedzējam pieejamos personas datus un citu likumā paredzēto informāciju.

·        iesniedzot attiecīgu Pieprasījumu klātienē un identificējot sevi birojā pēc adreses: A.Pormaļa iela 21, Jēkabpils, LV-5201,  katru darba dienu no plkst. 9-18;

·        iesniedzot attiecīgu pieprasījumu, nosūtot to mums pa pastu uz sekojošu adresi: A.Pormaļa iela 21, Jēkabpils, LV-5201.

·        iesniedzot attiecīgu pieprasījumu, nosūtot to uz mūsu e-pastu: info@jekoshop.lv, ieteicams parakstīt to ar drošu elektronisko parakstu.

9.3. Piekrišanas atsaukšana

Ja klienta personas datu apstrāde pamatojas uz klienta doto piekrišanu, klientam ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt un turpmāk klienta personas datus, kuri tika apstrādāti uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam neapstrādās. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei.

10.  Kur var iesniegt sūdzību saistībā ar personas datu apstrādi saistītiem jautājumiem?

Fiziskai personai, ja tā uzskata, ka ir pārkāptas tās tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi, ir tiesības vērsties pie SIA “Jēko serviss” vai Datu valsts inspekcijā.

Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju var atrast Datu valsts inspekcijas mājaslapā: http://www.dvi.gov.lv/lv/datuhttp://www.dvi.gov.lv/lv/datu-aizsardziba/privatpersonam/iesniegumu-paraugi/aizsardziba/privatpersonam/iesniegumu-paraugi/

11. Vai personas dati tiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā?

Klienta dati netiek izmantoti automatizēto lēmumu pieņemšanā.


Sīkfailu Politika

Vietnē Uzņēmums izmanto sīkfailus. Sīkfaili ir faili, kas glabā informāciju Jūsu datora cietajā diskā vai pārlūkā, un tādējādi var noteikt, vai esat apmeklējuši tīmekļa Vietni iepriekš. Uzņēmums izmanto sīkfailus, lai nodrošinātu Jums labāko iespējamo Vietnes pārlūkošanu.

Uzņēmums neizmanto sīkfailus vai citas izsekošanas tehnoloģijas, lai ievāktu informāciju no Jūsu datora vai izvietotu informāciju Jūsu datorā vai citā ierīcē, ar kuras palīdzību apmeklējat Vietni, vai lai izsekotu Jūsu tiešsaistes darbības, kad neatrodaties Uzņēmuma Vietnē.

 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka:

dažus sīkfailus iestata Uzņēmuma Vietne (pirmās puses sīkfaili) un dažus iestata citas vietnes, piemēram, Google un Facebook (trešo pušu sīkfaili);

daži sīkfaili tiek dzēsti no Jūsu datora, kad aizverat pārlūku. Tos sauc par sesijas sīkfailiem. Citi paliek Jūsu datorā ilgāk, līdz pēc noteikta laika beidzas to derīguma termiņš. Tos sauc par pastāvīgiem sīkfailiem, un tos var izmantot, lai starp pārlūkošanas sesijām glabātu informāciju, piemēram, par tīmekļa vietnes iestatījumu priekšrokām vai precēm, kuras ielikāt grozā pēdējā apmeklēšanas reizē.

 

UZŅĒMUMA TĪMEKĻA VIETNĒ IZMANTOTO SĪKFAILU SARAKSTS

Sīkfailu tipi:

Sesijas sīkfaili – tiek iestatīti uz Vietnes pārlūkošanas sesijas laiku līdz brīdim, kad tiek aizvērta pārlūkprogramma.

Pastāvīgie sīkfaili – tiek saglabāti un iestatīti lietotāja datorā uz noteiktu laiku un tiek izmantoti atkārtoti apmeklējot Vietni.

Trešo pušu sīkfaili tiek iestatīti, lai nodrošinātu satura attēlošanu no citām vietnēm.

 

Sīkfailu Nosaukums Apraksts Laiks
Google Analytic Google Analytics sīkfails tiek izmantots, lai atsķirtu lietotājus Vietnē.

Sīkfaili tiek glabāti 2 gadus.

Google + Google + sīkfaili tiek izmantoti, lai vietnes apmeklētājs varētu dalīties ar rakstiem savā Google + profilā. Sīkfails tiek iestatīts uz Vietnes pārlūkošanas sesijas laiku.
Facebook Facebook sīkfaili tiek izmantoti, lai nodrošinātu reģistrēšanos ar Facebook pasi komentāru sadaļā, kā arī lai vietnes apmeklētājs varētu dalīties ar rakstiem savā Facebook profilā. Sīkfails tiek iestatīts uz Vietnes pārlūkošanas sesijas laiku.
Draugiem.lv

Draugiemlv sīkfaili tiek izmantoti, lai nodrošinātu reģistrēšanos ar Draugiemlv pasi komentāru sadaļā, kā arī lai vietnes apmeklētājs varētu dalīties ar rakstiem savā Draugiem.lv profilā.

Sīkfails tiek iestatīts uz Vietnes pārlūkošanas sesijas laiku.
Pinterest Pinterest sīkfaili tiek izmantoti, lai vietnes apmeklētājs varētu dalīties ar rakstiem savā Pinterest profilā. Sīkfails tiek iestatīts uz Vietnes pārlūkošanas sesijas laiku.
Twitter Twitter sīkfaili tiek izmantoti, lai vietnes apmeklētājs varētu dalīties ar rakstiem savā Twitter profilā. Sīkfails tiek iestatīts uz Vietnes pārlūkošanas sesijas laiku.
Instagram Instagram sīkfaili tiek izmantoti, lai vietnes apmeklētājs varētu redzēt mūsu kompānijas Instagram bilžu plūsmu. Sīkfails tiek iestatīts uz Vietnes pārlūkošanas sesijas laiku.

 


KĀ IZSLĒGT SĪKDATNES?

Pēc vēlēšanās varat sīkdatnes kontrolēt un izdzēst. Plašāk lasiet šeit: aboutcookies.org. Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir jūsu datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā Jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet mājas lapu, un turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.

Apmeklējot www.jekoshop.lv, jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes jūsu ierīcē. Savu piekrišanu jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes.

Ja jums ir kādi jautājumi, ierosinājumi vai sūdzības saistībā ar to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, lūdzam sazināties ar mums e-pastā – info@jekoshop.lv